Jarní stipendia pro studentské projekty 2020

Pražské centrum židovských studií FF UK vyhlašuje jarní kolo podpory studentských projektů podporujících vznik tematicky relevantních bakalářských, magisterských a doktorských prací v oboru.

Orientační okruhy podporovaných témat:

 • židovské dějiny (starověk, středověk, raný novověk, moderní dějiny)
 • hebrejská literatura a literatury v dalších židovských jazycích (jidiš, ladino apod.)
 • judaismus a židovství v nežidovské literatuře
 • židovská kultura v diaspoře a ve Státě Izrael
 • židovská filosofie, teologie
 • multidisciplinární pohled na problematiku židovské kultury

Žadatelem může být student libovolného oboru/programu libovolné fakulty UK, jehož předložen projekt tematicky zapadá do vymezení podpory. O přidělení podpory rozhoduje obsahová relevance projektu. Při udělování podpory se přihlíží k průběžným studijním výsledkům žadatele. Harmonogram projektu nesmí přesáhnout běžnou dobu probíhajícího studia.

Žadatel jasně formuluje náplň a cíle projektu tak, aby bylo zřejmé, v čem projekt vede k posílení přítomnosti témat, zmíněných výše, na UK a ke zvýšení kvality studentských výstupů v této tematické oblasti. Nejčastější podporované typy projektů:

 • Pasivní účast na zahraniční konferenci
 • Pobyt v zahraniční knihovně svázaný s výzkumem pro závěrečnou práci
 • Terénní výzkum svázaný s výzkumem pro závěrečnou práci
 • Účast na vzdělávací aktivitě v zahraničí (např. letní škola, jazykový kurs)
 • Proplacení nákladů na využití meziknihovní výpůjční služby v souvislosti s výzkumem pro závěrečnou práci

Prostředky jsou zpravidla přidělovány formou stipendia. Žádat lze o částky do výše 30.000 Kč.

Parametry rozhodující o udělení podpory:

 • Obsahová relevance projektu
 • Smysluplnost projektu a reálná šance na naplnění jeho cílů
 • Přiměřenost rozpočtu
 • Doporučení školitele (v případě studentů mimo FF UK včetně vyjádření k studijním výsledkům)

Přidělení podpory nelze nárokovat. Žádosti jsou posuzovány radou PCŽS. Žádosti zasílejte akademické koordinátorce dr. Ditě Válové (dita.valova@ff.cuni.cz) do 29. 2. 2020. Žádosti nejsou zamítány z formálních důvodů, avšak žadatel může být vyzván k písemnému doplnění nebo k osobnímu vysvětlení.

Úvod > Nástěnka > Aktuality > Jarní stipendia pro studentské projekty 2020