Spása duše i okázalé představení. Židovské konverze ve středoevropském prostoru do roku 1848 (International Conference)

15. – 17. October

Konferenční sál Moravské zemské knihovny, Brno

Úterý 15. října / Dienstag, 15. Oktober

 

09:30–10:30    Prezence / Registrierung der Teilnehmer

 

10:30–10:45    Slavnostní zahájení – Feierliche Eröffnung

10:45–11:05    Milan Žonca (Praha): Konverze jako otázka a odpověď, problém i řešení (úvodní zamyšlení) / Konversion als Frage und Antwort, Problem und Lösung (Einleitende Überlegungen)

11:05–12:45    Christoph Cluse (Trier): Religiöse Konversion als historiographische Herausforderung (Mittelalter und Frühe Neuzeit) / Náboženská konverze jako problém historického bádání (středověk a raný novověk)

 

11:45–13:00    Přestávka na oběd / Mittagspause

 

13:00–13:40    Eva Doležalová (Praha): Konverze Židů v Čechách a na Moravě do počátku husitství / Konversionen von Juden in Böhmen und Mähren bis zu den Anfängen des Hussitismus

13:40–14:20    Eveline Brugger (St. Pölten): Zu den zeiten, do ich jud was. Konvertiten in den österreichischen Quellen des 14. Jahrhunderts / V dobách, kdy jsem byl židem. Konvertité v rakouských pramenech 14. století

14:20–15:00    MarthaKeil (Wien – St. Pölten): Was wurde aus den „Neuchristen“? Die Wiener Gesera 1420/21 und die Zwangstaufe von Juden und Jüdinnen / Co se stalo z „nových křesťanů“? Vídeňská gezera 1420/1421 a násilné křty židů a židovek

 

15:00–15:30    coffee break

 

15:30–16:10    Birgit Wiedl (St. Pölten): Das Motiv der Bekehrung von Juden in christlichen Hostienlegenden / Motiv obrácení v křesťanských legendách o hostiích

 

19:00        společná večeře referentů / Gemeinsames Abendessen von Veranstaltern und Referenten

 

Středa 16. října / Mittwoch, 16. Oktober

 

09:00–09:40    Ivana Ebelová (Praha): Židovské konverze v 17. a 18. století z pohledu pramenů ústřední povahy / Jüdische Konversionen im 17. und 18. Jahrhundert in amtlichen Quellen

09:40–10:20    Alexandr Putík (Praha): Messianistická hnutí a konverze Židů ke katolicismu. Pražská diecéze 1648-1745 / Messianische Bewegungen und Konversionen von Juden zum Katholizismus. Prager Diözese 1648-1745

 

10:20–10:50    coffee break

 

10:50–11:30    Pavel Kocman (Brno – Praha): Křty židů jako součast barokních slavností / Judentaufen als Bestandteil barocker Feierlichkeiten

11:30–12:10    Martin Štindl (Velké Meziříčí): Konverze srdce a těla/ Konversionen aus Herz und Körper

 

12:30–13:00    Přestávka na oběd / Mittagspause

 

13:00–13:40    Michaela Schmölz-Häberlein (Bamberg): „Denn Sie war durch das Exempel ihrer Schwester aufgewecket worden“ – Konversionen im Hochstift Bamberg im 18. Jahrhundert / „Neboť byla povzbuzena příkladem svých sester“ –Konverze na území okněžněho biskupství Bamberg

13:40–14:20    Jesko Graf zu Dohna (Castell): Die Vertreibung der Kitzinger Juden 1763. Ein Konflikt um Konversion und Zwangstaufen im Hochstift Würzburg / Vyhnání židů z Kitzingenu 1763. Spor o konverzi a násilný křest v okněžněném biskupství Würzburg

14:20-15:00    Christian Porzelt (Bamberg): Heinrich Friesner – Leben vor und nach der Konversion / Heinrich Friesner – Život před a po konverzi

 

16:00         exkurze a na ni navazující raut / Exkursion und anschließender Empfang 

 

Čtvrtek 17. října / Donnerstag, 17. Oktober

 

09:00–09:40    Helena Kappes (Bamberg): „allein was habe Er thun sollen, Er habe ja nicht gewust wo hin“ – Konversion und Rekonversion des Hirsch Joseph in Bamberg / „co tedy měl učinit, vždyť nevěděl kudy kam“ – Konverze a rekonverze Hirsche Josefa v Bambergu

09:40–10:20    Simon Karstens (Trier): Die Konversion der Familie Perlin (später Sonnenfels) – Konverze rodiny Perlin (posléze Sonnenfels)

 

10:20–10:50    coffee break

 

10:50–11:30    Marie Krappmannová (Olomouc): Das Bild der westjiddischen Sprache in den Sprachbeschreibungen der Konvertiten/ Obraz západní jidiš v líčení konvertitů

11:30–12:10    Jan Županič (Praha): Konverze předpokladem nobilitace? Židovští šlechtici v habsburské monarchii / Konversionen als Voraussetzung für die Nobilitierung? Jüdische Adelige in der Habsburgermonarchie

12:10        závěrečná diskuze, ukončení konference / Abschlußdiskussion, Konferenzende

 

 

Úvod > Message board > Spása duše i okázalé představení. Židovské konverze ve středoevropském prostoru do roku 1848 (International Conference)