Centrum a jeho lidé

Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ustavené roku 2012, je mezioborovou platformou Filozofické fakulty zaměřenou na studium a zkoumání židovských dějin a kultury. Jeho činnost je řízena Statutem Statut Pražského centra židovských studií.

Centrum vytváří důležitý prostor pro koordinaci badatelských aktivit na poli židovských studií a souvisejících oborů. Pořádá konference, workshopy či hostovské přednášky. Centrum také intenzivně spolupracuje s akademickými pracovišti spjatými s judaistikou na dalších fakultách Univerzity Karlovy i jiných českých univerzitách, s ústavy Akademie věd České republiky a Židovským muzeem v Praze.

Jakožto interdisciplinární platforma nemá Centrum charakter základní součásti FF UK, avšak v pedagogické a vědecké činnosti úzce spolupracuje s Katedrou Blízkého východu, Ústavem české literatury a komparatistiky, Ústavem filosofie a religionistiky a Ústavem germánských studií. Členové Centra se podílejí jednak na výuce předmětů jazykových, literárně vědných, historických a filosofických navazujícího magisterského programu „Židovská studia“ a také na přípravě realizace nově akreditovaného bakalářského programu „Hebraistika a židovská studia“, který bude poprvé otevřen v akademickém roce 2019/2020. Brožurka: Hebraistika a židovská studia na FF UK

Badatelské zaměření

Těžištěm badatelského zaměření Centra je židovská kultura v dialogu s jinými kulturními, náboženskými, myšlenkovými či hodnotovými systémy. Jinými slovy řečeno: věnujeme se jednak tomu, jakými různými způsoby se judaismus potýkal s představami jiného a odlišného, jednak tomu, jak je jinakost židovství reflektována v majoritních kulturách.

Mezi nejvýraznější témata našeho badatelského zájmu patří reflexe historických polemik judaismu s křesťanstvím a islámem, dále různé podoby vztahů mezi náboženským a filosofickým pohledem na svět, stejně jako průniky židovské kultury a české i německé literatury v 19. až 21. století. Při studiu těchto témat věnujeme zvláštní pozornost médiím těchto interakcí, tedy literárním žánrům, náboženským a kulturním praktikám či mediálním obrazům, jimiž byly tyto konfrontace a interakce artikulovány a šířeny uvnitř židovských komunit i za jejich hranicemi.

Lidé

Daniel Boušek (Akademický pracovník Katedry Blízkého východu): Hebrejská středověká a renesanční cestopisná literatura, judeoarabská literatura a judeaorabština, kulturní dějiny Židů v islámských zemích ve středověku a židovsko-islámská polemika Jiří Holý (Akademický pracovník Ústavu české literatury a komparatistiky a člen Rady Centra): Nová česká literatura, téma holokaustu v české a slovenské literatuře Pavel Kocman (Vědecký pracovník Katedry Blízkého východu a PCŽS): dějiny Židů v českých zemích ve středověku a raném novověku, prameny k dějinám Židů, hospodářské a sociální dějiny Židů na Moravě v raném novověku Milan Lyčka (Akademický pracovník Ústavu filosofie a religionistiky a člen Rady Centra): Fenomenologie a filosofie náboženství, židovská filosofie
Olga Sixtová (Vědecký pracovník Katedry Blízkého východu): Židovská knižní kultura v raném novověku a dějiny hebrejského knihtisku v Praze Pavel Sládek (Akademický pracovník Katedry Blízkého východu a člen Rady Centra): Středověká a raně novověká rabínská literatura, dějiny materiálního textu, hebrejský knihtisk (1530–1650) a židovská vzdělanost v 16. století a „nová věda“ Jana Tomešová (Administrátorka PCŽS, akademický pracovník centra Vivarium, externí pedagog na Lauderových školách): vztah filosofie a judaismu, středověká židovská filosofie, překlady hebrejských filosofických textů Petr Jan Vinš (lektor Katedry Blízkého východu, generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice): Jazyk jidiš, literatura jidiš po roce 1800, válečná poezie a próza, šoa v literatuře jidiš
Aleš Weiss (doktorand Ústavu filosofie a religionistiky, pedagog na Lauderových školách): halachický judaismus a jeho vztah k nežidovskému světu ve středověku a v moderní době Štěpán Zbytovský (Akademický pracovník Ústavu germanistiky a člen Rady Centra): Německy psaná literatura v českých zemích, německá literatura 1880 – 1945, mýtus v moderní literatuře Milan Žonca (Akademický pracovník Katedry Blízkého východu a předseda Rady Centra): Kulturní dějiny judaismu ve středověké křesťanské Evropě, židovsko-křesťanská náboženská interakce a polemika, židovská filosofie a její vliv na náboženské myšlení a praxi

 

Vybrané publikace členů PCŽS

Sládek, P., Raši (1040 – 1105), Academia, Praha 2012.

Žonca, M. Nachmanidovy polemiky, Academia, Praha 2012.

Lyčka, M, Filosofie náboženství Josefa Solovějčika, Academia, Praha 2010.

Válová, D. a kol., Moše ben Majmon – Maimonides. Filosof, právník a lékař, Academia, Praha 2014.

Boušek, D., Válová, D., Maimonides. Výběr z korespondence, Academia, Praha 2010.

Holý, J. (ed.), Cizí i blízcí: Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20.st., Akropolis, Praha 2016.

Holý, J., Sládek, P., Zoufalá M. (eds.), Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky, Academia, Praha 2016.

Dohmen Ch., Stemberger, G., přeložil Zbytovský, Š., Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Vyšehrad, Praha 2007.

 

Akce realizované a či podpořené Centrem

The Prague Summer School of Jewish Studies
Early Modern Yiddish in Prague: Language and Literature

Prof. Claudia Rosenzweig (Bar Ilan University) and doc. Pavel Sládek
2. – 6. September 2018
The Prague Centre for Jewish Studies

7th International Student Workshop
Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice

Prof. Michael L. Miller
(Central European University, Budapest) 7. – 9. October 2018, Palacký University Olomouc

 

 

 

 

VI. výroční konference: Proměny proroctví v židovském myšlení se konala 12. – 13. října 2017 v zasedací místnosti Filosofického ústavu Akademie věd ČR a na FF UK

V. výroční konference: Community and Exclusion 25. – 27. září 2016, Vila Lanna. Konference se uskutečnila ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, Historickým ústavem Slovenské Akademie věd, Historickým ústavem Tadeusze Manteuffela Polské Akademie věd, Historickým ústavem Maďarské Akademie věd. Konferenci podpořil Visegrad Fund a Úřad vlády České republiky.

IV. výroční konferenceBeing Jewish in Central Europe Today, 13. – 15. října 2015, Clam-Gallasův palác. Ve spolupráci s Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, Tel Aviv University. III. výroční konferenceŽidovská Praha pozdní renesance a její reflexe: nové pohledy, 23. října 2014, Clam-Gallasův palác. II. výroční konferenceRozpad židovského života: 167 dní Druhé republiky, 17. – 18. října 2013, Clam-Gallasův palác. I. výroční konferenceŽidovská studia v 21. století. Praha – Evropa – svět, 17. – 21. října 2012, Clam-Gallasův palác.

Aktuální akce

Úvod > Centrum a jeho lidé